Eljárásrend az általános iskolák 2018/2019. tanév

első évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan

  

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 2018. április 12.

2018. április 13.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosító. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)

- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)

- Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)

- óvodai szakvélemény 2011. évi CXC. törvény 45. § (4) a)

- járási szakértői bizottság szakértői véleménye 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 11. § (1) c)

- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye. 2011. évi CXC. törvény 45. § (4) b)-c)

- Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: (2. számú melléklet)

- Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – „A szülői felügyelet gyakorlása” – előírásai az irányadók.

 

 

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának (2011. évi CXC. törvény 91. § (2)).

 

A beiratkozás során az intézmény dolgozói rögzítik a KRÉTA rendszerben a gyermekek beiratkozásához szükséges adatait.

2. számú melléklet – Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

3. számú melléklet – Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról(1)

4. számú melléklet – Szülők értesítése a felvételről

szülői nyilatkozat2018 etika-hit-és erkölcstan

Szülői tájékoztató 2018hit-és erkölcstan adatkezelés

Bevett egyházak

Felvételi körzetek

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.